NL EN

MASTERPLAN DE LEEREXPERT

De opdracht bestond uit het opstellen van een toekomstgericht masterplan voor de schoolcampus van de Leerexpert in Antwerpen, die een ruimtelijke vertaling is van de pedagogische visie van de school. Ruimtegebrek en versnippering zijn de twee voornaamste knelpunten op de bestaande schoolsite. Zeer specifiek moesten de geprofileerde vaklokalen op korte termijn worden aangepakt.
In dit project zijn niet enkel de gebouwen zelf en hun programmatische invulling, maar ook de buitenruimte, ontsluiting en circulatie, uitstraling en beeldkwaliteit onderzocht. Tevens is speciale aandacht uitgegaan naar een doelmatige fasering, dit in functie van zowel de doorlichting, de budgettering als het blijvend gebruik van de school.


De site is zoveel mogelijk gereorganiseerd, waarbij de achterzijde van het terrein aan de dreef volledig gevrijwaard is, en alle bebouwing gegroepeerd wordt aan de straatkant. Waar voorheen de bebouwing, de uitbreidingen en de tijdelijke huisvesting belem¬merden het achterliggende groen te ervaren, zijn door de uitgezuiverde planopbouw de doorzichten naar achter terug opwaarderen. Vanuit de straat is er een link met het achterliggende groen, maar ook vanuit de bebouwing is er een maxi¬male beleving van dat groen. Een ander aandachtspunt was de integratie van de verschillende schoolsites in de buurt tot één grote leerexpert, een volwaardige campus, voldoende uitgerust en veilig en ordelijk ingedeeld volgens de noden van de opleiding.

Er is één schoolsite gecreëerd die overzichtelijk en leesbaar is, zowel in volumetrie als in organisatie. Alle functies zijn geclusterd en in verbinding met elkaar. De leer-en werk omgeving is verbeterd door de functionaliteit van het masterplan, maar ook door het uitspelen van het groene karakter van de site die als buffers werken tussen de gebouwen. Een inspirerende en aangename leeromgeving waar ieder een eigen plek heeft, waar door interactie de verschillende entiteiten met elkaar verbonden zijn.